Figur Balanslek böj

Balanslek böj
Balansleken kombineras med fördel med befintligt material som stenar, bänkar, lister…
Endast fantasin begränsar! Figuren används i hörnen för att binda samman figurer och skapa en sammanhållande bana av flera figurer.

  • Träna din balans, kordinationsförmåga och fantasi!
  • Kan du hoppa baklänges?
  • Uteslut eller hoppa uteslutande på en färg!

Ur Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lär
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar

Förkollärare ska ansvara för att varje barn

  • Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
  • Ställs inför nya utmaningar och stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
  • Får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling