Figur Balanslek ringar

Balanslek ringar
Balansleken kombineras med fördel med befintligt material som stenar, bänkar, lister…
Endast fantasin begränsar! Figurerna är även ultimata vid matematikinriktade aktiviteter.
Ringarna kan förses med siffror.

  • Träna din balans, kordinationsförmåga och fantasi!
  • Kan du hoppa baklänges?
  • Uteslut eller hoppa uteslutande på en färg!

Ur Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lär
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar

Förkollärare ska ansvara för att varje barn

  • Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
  • Ställs inför nya utmaningar och stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
  • Får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling