Figur Dart

Dart
”Dart”-figuren är ett effektfullt estetiskt inslag i utemiljön och används i leken som en klassisk Darttavla eller som en bana för spring-, hopp-, balanslekar.
Varje ring i figuren kan förses med siffror.

Ur Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar

Förkollärare ska ansvara för att varje barn

  • Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
  • Ställs inför nya utmaningar och stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper