Figur Rutnät

Rutnät
En figur med många användningsområden! Den är idealisk till att spela spel på och att ge de större barnen lite svårare utmaningar. Vi tror på varje barns kompetenta fantasi – låt dem utforma egna aktiviteter!
Figuren kan förses med siffror.

 • Spela Tre i rad. Använd tillgängligt material eller spela i lag; använd då er själva som markeringar
 • Bestäm olika värden för olika rutor (ex: blå = 10 p) och samla poäng genom att kasta saker (pinnar, ärtpåsar, vantar…) Spela individuellt eller lagvis

  ur Lpfö98:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

 • Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
 • Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
 • Ställs inför nya utmaningar och stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle